800 130 649     info@halali.cz    NAHLÁSIT ŠKODU


VETERINÁRNÍ PÉČE BEZ VÁHÁNÍ

Varianty pojištění

Podmínky vstupu do pojištění

Pojistíme pejsky již od 5 měsíců věku. Nejvyšší věk psa při vstupu do pojištění je 8 let. Pojištění lze sjednat nejdéle do 10 let věku psa.

Identifikace zvířete

Pes musí mít pro uzavření pojištění registrovaný čip. Nejlepší variantou je vybavit mazlíčka čipem i medailonkem Pet2Me. K registraci využijte zdarma registr Pet2Me.eu

Očkování a prevence

Pes by měl být v pravidelné preventivní péči u svého veterinárního lékaře, včetně zákonných očkování. Každý pojištěný pes dostane od Pet2me balíček veterinárních přípravků na cesty dle vybrané varianty.

Co pojištění obsahuje a co ne

 • Co je předmětem pojištění psa?

  úhrada nákladů na nutnou, přiměřenou a účelně vedenou léčbu pojištěného psa vyžadujícího bezodkladné veterinární ošetření v důsledku úrazu nebo nemoci psa, operace, porodu, potratu

  úhrada léčebných nákladů v případě úrazu nebo nemoci v rámci cestování po zemích Evropské unie

  uhynutí nebo utracení psa v důsledku úrazu, nemoci, operace, porodu, potratu, akutní otravy, v důsledku živelné události, nebo v přímé souvislosti s ní

  Úhrada nákladů spojených s hledáním ztraceného zvířete, náhrada za ztracený medailonek Pet2Me

  Úhrada nákladů za dočasnou péči o psa při odchytu ztraceného psa nebo hospitalizaci majitele

  Odpovědnosti v běžném občanském životě z držby psa tedy za újmy způsobené porušením právní povinnosti při držení psa, které mají za následek újmu na zdraví nebo usmrcení jiné osoby, poranění nebo usmrcení zvířete, škodu na hmotné věci, či finanční škodu jiné osoby, a pro tento následek byly dle právních předpisů ČR proti pojištěnému vzneseny nároky na náhradu újmy

  Balíček Pet2Me s veterinárními přípravky zaměřenými na prevenci a cestování

Výše pojištění je stanovena pojistnou částkou, která je uvedena ve smlouvě dle vybrané varianty.

Bližší informace týkající se předmětu pojištění a pojistných nebezpečí, na které se pojištění vztahuje, naleznete ve VPPP2020, VPP02014,
a následně i v samotné smlouvě.

 • Pojistné plnění

  horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou nebo limitem

  u základního pojištění a doplňkového pojištění odpovědnosti z držby psa je i stanovena spoluúčast ve výši 10 %

  pojistné plnění v případě pojištění pro uhynutí, utracení, apod. je omezeno na 90 % výše sjednané pojistné částky v pojistné smlouvě. Limit pojistného plnění je horní hranicí úhrnu pojistných plnění za období 12 měsíců po sobě jdoucích od počátku pojištění nebo od výročního dne pojištění

  pro pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě s držby psa jsou limity určeny smlouvou

Bližší informace týkající se pojistného plnění naleznete ve VPPP2020, VPP02014, a smlouvě v článcích upravujících pojistná plnění.

 • Na co se pojištění nevztahuje?

  Pojištění se zejména nevztahuje na náklady na veterinární léčbu vzniklé a vynaložené, či škody:

  v případě porušení předpisů o veterinární péči

  veterinární zákroky kosmetického charakteru či preventivního charakteru

  v důsledku nemocí, dominantních dědičných vad, kterou měl pojištěný pes již v době uzavření pojištění nebo mohla být již před uzavřením pojištění známa

  uhynutí nebo utracení, pokud k němu muselo dojít nebo došlo v důsledku nákazy, kdy pes nebyl proti nákazám udržován v imunitě pravidelným očkováním

  při použití k vojenským účelům, k pokusným účelům či obdobným

  způsobené úmyslně osobou, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osobou třetí

  vzniklé hrubou nedbalostí

Výluky z pojištění jsou obsaženy ve VPPP2020, VPP02014 v článcích upravujících výluky z pojištění a omezení pojistného plnění nebo v pojistné smlouvě.

 • Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

  Pojistné krytí je omezeno zejména:

  vstupním věkem psa a jeho stářím

  výší pojistné částky

  čekací dobou, která je v délce 5 dní pro úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, pro pojištění nemoci, uhynutí nebo utracení psa v délce 30 dní ode dne sjednání pojistné smlouvy

  případě odpovědnosti v běžném občanském životě z držby psa existují omezení za újmu na zdraví nebo usmrcení jiné osoby, včetně léčebných výloh, za újmu vzniklou poraněním nebo usmrcením zvířete jiné osoby, nebo za škodu na hmotné věci jiné osoby, za finanční škodu jiné osob. Tyto limity jsou určeny pojistnou smlouvou a celkové plnění ze všech pojistných událostí jsou pak omezeny na období dvanácti po sobě jdoucích měsíců od počátku pojištění nebo jeho výročního dne

Další omezení v pojistném krytí jsou uvedena ve VPPP2020, VPP02014 a v pojistné smlouvě.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Pojistné krytí pojistných událostí se vztahuje na území České republiky, v případě bezodkladné veterinární péče i v zemích EU.

Jaké mám povinnosti?

Pojistník je zejména povinen:

Při sjednávání pojištění zodpovědět dotazy pojistitele pravdivě a uvést všechny informace pravdivě a úplně. V případě změny uvedených skutečností při sjednání kdykoliv v průběhu trvání pojištění o těchto informovat pojistitele.

Počínat si při veškerém svém jednání tak, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí a také nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob.

Taktéž je pojištěný povinen oznámit bez zbytečného odkladu vznik škodné události pojistiteli a příslušnému orgánu veřejné moci, pokud je v souvislosti se škodnou událostí podezření ze spáchání trestného činu, správního deliktu nebo přestupku.

Pojistník je povinen platit sjednané pojistné řádně a včas.


V pojištění odpovědnosti z běžného občanského života z držby psa je pojistník dále zejména povinen:

Pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení před orgánem veřejné moci nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení.

Bez výslovného předchozího písemného souhlasu pojistitele neuznat vůči poškozenému dluh k náhradě újmy, za kterou pojištěný v souvislosti se škodnou událostí odpovídá.

V řízení o náhradě újmy ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele.
Proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady újmy, je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne jiný postup s pojistitelem.

Další povinnosti jsou uvedeny ve VPPP2020, VPPO2014 a v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Pojištění se sjednává na dobu určitou uvedenou v pojistné smlouvě a účinnosti nabývá zaplacením prvého sjednaného běžného pojistného nebo jednorázového a tím vzniká pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Bližší informace týkající se vzniku a zániku pojištění naleznete ve VPPP2020, VPPO2014 v článcích upravujících pojistnou dobu, počátek a změny pojištění.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Pojištění lze vypovědět:

Ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní dobou.

Ve lhůtě do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku škodné/pojistné události s měsíční výpovědní dobou.

Ke konci pojistného období, výpovědí doručenou druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného.


Pojištění může dále zaniknout zejména:

Uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno.

Zánikem pojistného zájmu.

Poskytnutím pojistném plnění z důvodu smrti psa nebo dnem oznámení této skutečnosti pojistiteli.

Z důvodu neplacení pojistného odchylně od § 2804 občanského zákoníku, a to až dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v písemné upomínce k zaplacení pojistného.

Bližší informace týkající se zániku pojištění naleznete ve VPPP2020, VPPO 2014 v článcích přerušení a zánik pojištění.